BLVC in tijden van Corona

Gepubliceerd op 12-08-2020

Bereikbaarheid in de anderhalve-meter-samenleving; Pro Infra weet hoe!

Hoe kun je de hinder van een project voor de omgeving minimaliseren, zonder de uitvoering ervan in gevaar te brengen? Hoe houd je het bouwterrein bereikbaar en de omgeving voor omwonenden leefbaar? Hoe communiceer je helder en adequaat en draag je zorg voor de veiligheid van alle betrokkenen? Dat staat allemaal in een BLVC-plan. Pro Infra kent het spanningsveld tussen (werk)voorbereiding en uitvoering én tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en omgeving. Vooral ook in tijden van Corona. We vertellen u meer over onze ervaring.

 

Waarom BLVC?

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Hiermee wordt eigenlijk samengevat wat de omgeving nodig heeft in het geval van een stedebouwkundig of infrastructureel project. Elk nieuw project zorgt in meer of mindere mate immers voor overlast in de omgeving. Door in de voorbereiding goed na te denken over de BLVC-aspecten worden alle belangen expliciet afgewogen. Dit levert uiteindelijk een voorspelbare en beheerste uitvoering van een project op. Alle betrokken partijen weten dan immers wat zij kunnen verwachten en waar ze aan toe zijn. Dit verlaagt faalkosten en voorkomt vertraging door verrassingen.

 

Pro Infra en BLVC: opdrachtgevers en ervaring

Bij Pro Infra zijn we ervaren met het in kaart brengen van alle verschillende belangen en het afstemmen en afwegen daarvan. Omdat we een goed beeld hebben van wat nodig is om een project technisch uit te voeren, maar ook omdat we weten welke belangen elke stakeholder heeft. We zijn bovendien bekend met de voorschriften en richtlijnen.

We hebben ruime ervaring met het opstellen van BLVC-plannen en zorgen ook voor toezicht op de naleving ervan. Dit doen we onder andere voor gemeenten als Amsterdam, Den Haag, Delft en Rijswijk, voor Waternet, maar ook aannemers (BAM, Heijmans) en particuliere opdrachtgevers als Liander en GVB.

Daarnaast dragen we onze kennis ook over door bijvoorbeeld trainingen of workshops te geven over BLVC, of door te adviseren in een tender. Ook houden we toezicht op de uitvoering van de maatregelen en evalueren we of de genomen maatregelen effectief zijn geweest.

 

Wanneer is BLVC belangrijk?

BLVC is in een breed kader inzetbaar. Al in de initiatieffase van een project wordt een hoofdlijnen-plan gebruikt voor de afstemming van de bereikbaarheid-regie. In de contractfase geeft het BLVC-plan voor opdrachtgever en opdrachtnemer helder de kaders mee voor de uitvoering. Dit is input voor de aannemer, directie- en toezicht én bijvoorbeeld de communicatiemedewerkers. Uiteindelijk weten alle stakeholders door het BLVC-plan wat zij mogen verwachten. Dit voorkomt zoals eerder gezegd verrassingen tijdens de uitvoering.

 

BLVC complexer tijdens Corona

Door Corona en de anderhalve-meter-samenleving is BLVC complexer geworden. Vooral de maatregelen voor bereikbaarheid hebben nu extra aandacht nodig. Voorheen kon je een voetpad prima versmallen, maar nu moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor voetgangers om te kunnen passeren. Daardoor zijn veel ‘oude’ maatregelen niet meer toepasbaar en moet opnieuw maatwerk worden geleverd. Per stad of opdrachtgever verschillen de maatregelen en de afwegingskaders hiervoor.

Door de anderhalve-meter-samenleving is het dus belangrijk om goed na te denken hoe met name fietsers en voetgangers nog langs een project kunnen, terwijl zij ook anderhalve meter afstand tot elkaar moeten bewaren. Vooral bij projecten waarbij de maatregelen al in een eerder stadium zijn afgestemd vraagt dit om veel flexibiliteit van alle betrokkenen: de wegbeheerders, bevoegd gezag, aannemer en opdrachtgever.

 

Andere manier van bereikbaarheid

De verantwoordelijkheid van de wegbeheerder is om mensen de mogelijkheid te bieden om de verplichte anderhalve meter afstand goed te kunnen bewaren. Bij de uitwerking van bereikbaarheidsmaatregelen moet u daar dus rekening mee houden. Hierdoor is het nu bijvoorbeeld nodig om passeerhavens te maken bij een versmald voetpad. Daar moet een bordje bij komen om aan te geven dat het bedoeld is als passeerhaven. Anders weten de weggebruikers niet wat er van hen verwacht wordt. Voor fietsers betekent het vaak dat een versmald fietspad in twee richtingen ineens ingezet moet worden als een eenrichtingspad.

Lees ook: Klaar voor een nieuwe fase

Elk BLVC-project kent zijn eigen dynamiek en zwaartepunten. Juist die afwisseling maakt het leuk en interessant. Hierbij is het vooral belangrijk om te doorgronden hoe een project gerealiseerd kan worden. Voor een stalen leiding ø1000mm op drie meter diepte is bijvoorbeeld een grote kraan nodig. Die moet dan ergens staan en de ontgraven grond moet ergens naartoe. Daar is weer een vrachtwagen bij nodig. Tegelijkertijd moet het verkeer ook langs de sleuf in de straat kunnen rijden en nood- en hulpdiensten moeten onbelemmerd doorgang hebben. Het afwegen van al die aspecten vraagt om inzicht in een project en dús technische kennis. Maar technische kennis is niet voldoende, omdat het afstemmen met alle stakeholders en het afwegen van alle belangen juist mensenwerk is. Ik ga nog steeds bij bijna elk project in uitvoering langs, om te zien hoe het BLVC-plan in de praktijk functioneert. Van elk project wil ik opnieuw kunnen leren wat er het beste werkt.

Marije Efdée

Projectleider/BLVC-specialist

Staat u ook voor uitdagingen van gewijzigde BLVC-plannen in tijden van Corona? Neem dan contact op met onze BLVC-expert Marije Efdée, 06 18415571.

Marije Efdée
Projectleider/BLVC-specialist

Share This